Účtovníctvo , dane , mzdy

- Spracovanie účtovníctva - JÚ a PÚ

- Daňová evidencia

- Vypracovanie daňového priznania z DPH

- Vypracovanie daňového priznania z Dane z príjmu

- Spracovanie výkazov účtovnej závierky

- Spracovanie personálnej a mzdovej agendy a výkazov poisťovní

- Evidencia knihy jázd

- Evidencia záväzkov a pohľadávok

- Evidencia skladového hospodárstva

- Evidencia dlhodobého majetku vrátane odpisov

- Vypracovanie zmlúv a dokumentov